Ochrana lidí a životního prostředí

Více školení a ochrany, s menší expozicí a sníženým rizikem pro zemědělce a společnost.

V oblasti ochrany lidí a životního prostředí se výrobci pesticidů a biopesticidů v EU zavazují:

  • vyškolit 1 milion poradců a zemědělců v oblasti klíčových osvědčených postupů řízení na ochranu zdraví zemědělců i na ochranu vod a životního prostředí do roku 2030,
  • do roku 2030 zpřístupnit technologie, jako jsou uzavřené systémy přenosu (CTS), a to pro 100 % evropských zemědělců a provozovatelů.

Jsme si vědomi naší odpovědnosti za školení farmářů, provozovatelů a poradců, jak nejlépe hospodařit s plodinami s minimálním dopadem na životní prostředí a maximální úrovní ochrany jejich plodin.
Zavedli jsme řadu tréninkových plánů na ochranu lidí: ochrana zemědělců, ochrana komunit, v nichž se pěstují plodiny, a ochrana spotřebitele.

Výrobci pesticidů a biopesticidů v EU se zavázali posílit náš závazek k ochraně zemědělců a životního prostředí při současném zmírnění negativního dopadu našich produktů. Současně rozšiřujeme způsoby, jak sdílíme informace s farmáři a poradci o nejnovějším pokroku a změnách v technologiích. Jedním z příkladů je vytvoření uzavřených přenosových systémů (CTS), které umožňují přímý přenos produktů na ochranu rostlin z jejich původního kontejneru do postřikovací nádrže a umožňují operátorovi přesně změřit objem přenášené chemikálie. Tyto systémy významně snižují expozici obsluhy a rizika pro životní prostředí způsobené stříkáním nebo rozlitím přípravků na ochranu rostlin.

Budeme investovat do distribuce těchto systémů, aby byly k dispozici všem evropským zemědělcům do roku 2030. Školením zemědělců o provádění integrované ochrany před škůdci, ochraně vod, důležitosti osobních ochranných prostředků (OOP) a sběru prázdných kontejnerů naše odvětví minimalizuje expozici a snižuje riziko a zároveň přispívá k celkovým cílům směrnice o udržitelném používání.