Ochrana vody začíná v myslích lidí.

Zlepšení technologií, zlepšení infrastruktury, správné používání přípravků.
clean-waters-logo

Ochrana vody je vysoko na žebříčku zájmu veřejnosti v oblasti životního prostředí. Voda je základní podmínkou života na Zemi, a proto je třeba ji chránit ve všech odvětvích lidské činnosti. CropLife Česká republika vidí ochranu vody jako hlavní pilíř své práce a je si vědoma nutnosti neustálé podpory a zavádění správného a bezpečného použití přípravků jako součásti udržitelného zemědělství.

Zemědělství je na vodě závislé a v dnešní době klimatických změn si to zemědělci samozřejmě uvědomují o to víc. Aby se mohli v každodenní praxi lépe rozhodovat, realizuje CropLife ČR projekty CropLife Europe k ochraně kvality vody na našem území, podporuje rozvoj nových technologií v ochraně rostlin a doporučuje bezpečné postupy pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.

Zemědělci svou činností významně ovlivňují kvalitu vod. Je proto nezbytné, aby v průběhu všech zemědělských činností byli pozorní a důsledně aplikovali principy správné zemědělské praxe a soustředili se zejména na činnosti uvedené v grafu.

Tyto činnosti na sebe navazují a tvoří uzavřený cyklus. Zemědělci mají v současnosti k dispozici nejmodernější aplikační techniku, která jim umožňuje přípravky přesně aplikovat pomocí navigace GPS a dalších technologií. Cílem je snížení množství použitých přípravků, a tedy i snížení nákladů pro zemědělce a co nejmenší zatížení životního prostředí pro nás pro všechny.

Zásadním bodem je také bezpečné skladování přípravků, jejich přeprava na místo, kde se použijí a následně čištění strojů po ukončení prací.

Nejvýznamnější projekt, který je realizován ve většině evropských států, je projekt TOPPS. Jedná se o zkratku anglického názvu Train Operators to Promote best Practices and Sustainability, který lze přeložit jako „Školení obsluhy postřikovačů s cílem podpory dodržování zásad správné praxe k zajištění udržitelnosti ochrany rostlin“. Stručně řečeno projekt se zaměřuje na snižování rizik znečišťování vody při používání přípravků. Není pochyb o tom, že i každý zemědělec má zájem na ochraně povrchových i podzemních vod a snaží se při své práci postupovat s maximální opatrností. Příručky připravené v rámci projektu TOPPS si můžete stáhnout ve formátu pdf na konci této stránky. Další informace jsou na www.topps-life.org.

Projekt TOPPS započal v roce 2005 s tříletým spolufinancováním programem EU-Life s cílem snížit ztráty přípravků na ochranu rostlin jejich únikem z bodových zdrojů znečištění vody. Na počátku se do projektu zapojilo 15 členských států EU, v následné fázi se projekt rozšířil do dalších zemí (projekt zabývající se znečištěním z bodových zdrojů do 23 zemí) a rozšířil se i odborný rozsah projektu, aby bylo zahrnuto i snižování znečišťování z difuzních zdrojů (projekt na difuzní zdroje je nyní ve 13 zemích).

Projekt TOPPS nabízí širokou řadu zásad správné praxe v ochraně rostlin pokrývající vstupní cesty znečištění vod z bodových a difuzních zdrojů. Zahrnuta jsou také hlediska kvality postřikovačů, jejich nastavení a údržby a také projekty na zlepšení infrastruktury v souvislostech možností snižování znečišťování vod úniky přípravků na ochranu rostlin.

Členové CropLife ČR se osvětě často věnují v rámci firemního stewardshipu – osvěty týkající se nejen používání vlastních přípravků, ale právě i bezpečného zacházení s nimi. Například Bayer již od roku 1996 spolupracuje s francouzským institutem pro zemědělský výzkum. Spolu vyvinuli Phytobac™, jednoduchý, ale vysoce účinný systém řízení zbytků postřiků, který řeší problém bodového znečištění vody na farmách. Phytobac™ byl schválen francouzskými orgány v roce 2006 a ve Francii je nyní nainstalováno více než 3 000 systémů. Mnoho dalších evropských zemí je následuje. Mezitím se koncept Phytobacu™ zavádí v řadě latinsko-amerických zemí a také v Číně.

Systém Phytobac™ umožňuje, aby agrochemické odpadní vody obvykle pocházející z plnění, čištění a mytí postřikového zařízení pro přípravky na ochranu rostlin byly zadržovány a degradovány mikrobiálními prostředky. Phytobac™ je v podstatě uzavřená nádoba s vodotěsnými betonovými, kovovými nebo plastovými stěnami. Nádoba je naplněna substrátem složeným ze 70 % ornice odebrané z pozemků ošetřených přípravky a 30 % nasekané slámy. Skutečnost, že ornice byla již ošetřena přípravky, usnadňuje růst nezbytných mikrobiálních kmenů, zatímco sláma dává substrátu požadovaný stupeň poréznosti a slouží jako zdroj energie pro mikroorganismy.

Bodové zdroje znečištění

Znečištění úletem

Znečištění splachem