Zastavte padělané POR

12. 8. 2021 – Obchod s nelegálními přípravky na ochranu rostlin je stále podceňovaným problémem, který se za posledních 15 let v tichosti rozrostl do jedné z nejlukrativnějších a nejméně prozkoumaných kriminálních aktivit, které jsou ovládány sítěmi mezinárodního organizovaného zločinu.

S padělaným a nelegálním zbožím se setkáváme v mnoha průmyslových odvětvích, ať už se jedná o běžné spotřební zboží, elektroniku, luxusní předměty, pesticidy nevyjímaje.

Vývoj přípravku na ochranu rostlin, jednoho ze základních nástrojů zemědělců pro uplatňování pravidel integrované ochrany rostlin, trvá od výzkumu a vývoje až po konečné schválení přípravku a jeho uvedení na trh více než deset let a vyžaduje si investici více než 250 milionů EUR.

Toto ovšem neplatí pro padělané/nelegální přípravky, které tímto přísným registračním procesem neprocházejí. Hodnota ilegálních přípravků v EU činí více než 1 miliardu EUR ročně, což představuje odhadem 9 až 14 % trhu.

Evropský systém bezpečnosti potravin, který zajišťuje uplatňování vysokých standardů při jejich výrobě a přísných mechanismů za účelem úspěšného zvládnutí jakékoli potravinové krize, je jedním z nejpřísnějších na světě. Padělané a nelegální pesticidy mohou tento systém ohrožovat, a proto je třeba proti nim účinněji bojovat.

Pro zastavení mezinárodního obchodu s nelegálními a padělanými pesticidy je třeba:

-přeshraniční spolupráce mezi donucovacími orgány (celní správa, policie), regulatorními orgány a průmyslem,

-spolupráce veřejného a soukromého sektoru na programech zvyšování povědomí o této problematice a vzdělávání,

-úpravy evropské a národní legislativy.

Jak zločinci obcházejí systém

Trasy, které zločinecké sítě využívají k přepravě nelegálních a padělaných pesticidů

Padělané a nelegální přípravky na ochranu rostlin se na evropský trh dostávají především prostřednictvím falešných dokladů v místě importu nebo pod zástěrkou legálních paralelních dovozů. Tyto produkty mohou na trh vstupovat v různých formách; jako účinné látky, jako hromadná zásilka předem vyrobeného koncentrátu nebo ve spotřebitelských baleních připravených k použití zemědělci.

V místě dovozu na obalech často chybí etikety nebo obsahují pouze základní informace bez pokynů pro použití, případně obsahují velmi zdařile okopírované původní etikety. Na základě důkazů úřadů a průmyslu je zřejmé, že jde o práci vysoce sofistikovaných zločineckých sítí působících široce po celé EU, přičemž zásilky pocházejí hlavně z Číny.

Uzavírání legislativních mezer

Dovoz a vstup pesticidů schválených mimo EU je samozřejmě nezákonný, ale využíváním mezer ve stávajících právních předpisech nalézají způsob, jak se na evropský trh dostat, a pak si dále nacházejí cestu k zemědělcům a k plodinám vypěstovaným v EU.

Naléhavě žádáme tvůrce politik a regulatorní orgány, aby přizpůsobily příslušné zákony, které celní správě spolupracující s kompetentními regulatorními orgány pomohou zastavit padělání a nezákonné používání pesticidů na hranicích EU.

Zajištění bezpečného trhu s pesticidy

Průmysl ochrany rostlin se dlouhodobě věnuje zvyšování povědomí v této oblasti a doporučuje zemědělcům, aby kupovali zboží od známých dodavatelů, vyhýbali se nákupu produktů z neznámých zdrojů, které by mohly být falešné nebo nezákonné. Padělané a nelegální přípravky na ochranu rostlin nemají zaručenou účinnost, a protože neprošly schvalovacím procesem, představují vysoké bezpečnostní riziko.

Informační kampaně zaměřené na zemědělce a distribuční kanál ze strany úřadů a průmyslu jsou zásadní pro pozitivní chování při nákupu schválených výrobků z legitimních zdrojů. Kromě toho uzavření legislativních mezer, intenzivní prosazování zákona a odpovědné chování zemědělců při nákupu přípravků mohou vytvořit jednoduché a účinné překážky obchodování s padělanými a nelegálními chemickými látkami v EU.

Jako u každého padělaného a nezákonného obchodu však vidíme, že zločinecké sítě se rychle přizpůsobují novým opatřením, a proto musí všechny zúčastněné strany neustále úzce spolupracovat. Průmysl na ochranu rostlin je odhodlán i nadále investovat své úsilí do ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Zdroj: CropLife Europe