O asociaci

CropLife Česká republika

CropLife Česká republika

Představuje udržitelná řešení ochrany plodin: inovativní a vědecky podložená, naše řešení udržují plodiny zdravé a přispívají k tomu, že lidem poskytují bezpečné, cenově dostupné, zdravé a udržitelné dodávky potravin. Podporujeme moderní zemědělské postupy a prosazujeme využívání inovací a technologií pro udržitelnější model zemědělství.

ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI

  • Zajišťují mezinárodně prováděný výzkum, vývoj a jeho následnou dostupnost ve formě nejnovějších rostlinolékařských řešení do podmínek zemědělství a lesnictví České republiky.
  • Prioritně zaměřují na přímé a nepřímé metody a prostředky ochrany rostlin, odborné plodinové poradenství certifikovaných zástupců s rostlinolékařskou způsobilostí a na doporučování nejvhodnějších odrůd u hlavních zemědělských plodin.
  • Pokrývají nejucelenější sortiment pro ekologické zemědělství včetně široké nabídky biologických přípravků. Integrovaná ochrana rostlin, integrované produkce a další směry zemědělské prvovýroby a lesnictví jsou plodinově provázány s činností členů CropLife Česká republika.
  • Jejich mezinárodní přehled rovněž napomáhá zlepšovat dostupnost rostlinolékařských řešení i pro minoritní oblasti použití v České republice.

PŘEDMĚTEM ČINNOSTI CROPLIFE ČESKÁ REPUBLIKA JE:

  • koordinovaný postup a ochrana zájmů členů sdružení ve vztahu k orgánům a institucím státní správy a samosprávy v České republice,
  • koordinovaný postup členů vůči institucím činným v oblasti ochrany rostlin,
  • koordinovaný postup členů proti nekalé soutěži,
  • komunikace sdružení se státními i nestátními ekologickými a jinými iniciativami, sdruženími a médii,
  • spolupráce s obdobnými sdruženími v rámci Evropské unie,
  • podpora vzdělávacích programů pro studenty v oboru rostlinolékařství.

Celé znění Stanov CropLife Česká republika naleznete zde.

Výpis z rejstříku je k dispozici zde

CropLife představuje udržitelné řešení ochrany plodin:

Konvenční pesticidy

Konvenční pesticidy zůstávají jedním z nejúčinnějších řešení pro ochranu plodin na poli.

Jsou to produkty, často syntetické povahy, které zemědělci používají ke kontrole škůdců, plevelů a chorob, které mohou poškodit plodiny. Jsou-li používány zodpovědně, pomáhají zemědělcům vypěstovat více plodin. Jsou hlavní součástí integrované ochrany rostlin (IPM) k udržitelnému zemědělství, kde se používají pouze jako poslední možnost k záchraně plodin před škůdci a chorobami.

V posledních letech došlo k velkému poklesu jejich používání a rizik, která představují, díky transformaci zemědělských postupů, zvýšenému využívání integrované ochrany proti hmyzu a novým nástrojům. Technologie také pomohla učinit tyto pesticidy šetrnějšími k životnímu prostředí a snížit jejich dopad na přírodu.

Chápeme potřebu snížit závislost na jednom řešení pro zajištění a ochranu výnosů. Věříme, že holistický přístup je nejlepším způsobem, jak vyvážit zachování biologické rozmanitosti a zmírnit dopad změny klimatu a zároveň zachovat schopnost zemědělců produkovat dostatek bezpečných a zdravých potravin.

Biopesticidy

Biopesticidy jsou druhem pesticidů vyrobených z přírodních materiálů, jako jsou zvířata, rostliny, bakterie a některé minerály.

S rostoucí společenskou poptávkou po udržitelném zemědělství a produkci potravin nabízejí biopesticidy slibné alternativy ke konvenčním pesticidům.

Mají mnoho potenciálních výhod: jsou často méně toxické pro necílové organismy a životní prostředí; rychleji se rozkládají v životním prostředí a snižují potenciál reziduí; a mohou se také přesněji zaměřit na specifické škůdce, plevele nebo choroby, čímž se sníží potřeba pesticidů se širším spektrem.

K uvolnění jejich potenciálu musí EU zajistit, aby byly biopesticidy rychle uvedeny na trh EU. Biopesticidy dnes čelí v EU regulačním problémům kvůli požadavkům na údaje a standardizaci testovacích metod, které zdržují jejich schválení a komercializaci. Přizpůsobení regulačního rámce EU bude zásadní pro maximalizaci přijetí tohoto typu bezpečných a udržitelných řešení ochrany plodin pro zemědělce v EU.

Průmysl ochrany rostlin se zavázal investovat do roku 2030 4 miliardy EUR do vývoje nových biopesticidů. Upravený regulační rámec podpoří investice do tohoto řešení ochrany plodin.

Rostlinné biotechnologie

Rostlinné biotechnologie činí zemědělství udržitelnějším tím, že urychlují vývoj odolných odrůd rostlin.

Nové genomické techniky (NGT)

Po tisíciletí farmáři zdokonalovali své plodiny a šlechtění rostlin je staré jako zemědělství samo. Farmáři a vědci používají mnoho různých technik, aby těžili z přirozené genetické rozmanitosti rostliny a produkovali rostliny s prospěšnými vlastnostmi.

Rostlinná biotechnologie umožňuje vědcům přesně určit specifické změny v rostlině a vyvinout nové odrůdy s cílenými žádoucími vlastnostmi. Díky tomu se lépe přizpůsobují účinkům změny klimatu a jsou lépe chráněny proti škůdcům a chorobám a zároveň zajišťují potravinovou a nutriční bezpečnost a zvyšují udržitelnost.
NGT doplňují tradiční metody šlechtění rostlin, aby urychlily vývoj odolných odrůd rostlin, takže zemědělství bude udržitelnější. Zemědělci v jiných regionech světa začali těžit z tohoto inovativního řešení, ale EU teprve musí využít potenciál NGT. Náš sektor věří, že NGT přispějí k cílům Evropy Green Deal a Farm to Fork za předpokladu, že EU urychleně přijme konkrétní vědecky podložený regulační rámec. Takový regulační rámec podpoří investice do výzkumu a vývoje, a umožní tak zemědělcům vybrat si mezi různými technikami šlechtění rostlin při přechodu k udržitelnějšímu a odolnějšímu zemědělství.

 

Digitální a přesné zemědělství

Digitální agronomie, která zahrnuje technologie jako bezdrátové dálkové monitorování, digitální senzory, drony a analýzy řízené umělou inteligencí, pomáhá zemědělcům efektivně využívat pesticidy, hnojiva a vodu a zároveň zajišťuje dobré výnosy plodin.

Tyto technologie také umožňují shromažďování dat v reálném čase, která mohou být použita v digitálních systémech a sdílena, což umožňuje zemědělcům činit informovaná rozhodnutí o hospodaření na svých polích. Začleněním digitálních nástrojů do výroby potravin mohou zemědělci optimalizovat své zdroje, aniž by museli obětovat produkci plodin. Potenciální přínosy jsou velmi slibné.

Vědecká prognostická studie zveřejněná Evropským parlamentem zdůrazňuje, že metody precizního zemědělství mohou vést k 20–30% snížení používání pesticidů a 50–80% snížení plochy, kde se pesticidy používají.

Průmysl ochrany rostlin významně investuje do digitálních zemědělských nástrojů pro evropské farmáře. Zavázali jsme se investovat 10 miliard eur do roku 2030 do nových inovací souvisejících s přesnými a digitálními technologiemi.