Seminář o nelegálních POR v Košicích

Padělané a nelegální přípravky na ochranu rostlin – problém, o kterém se nemluví, ale přesto existuje aneb když je poptávka, je i nabídka

30.4.2024 – Odhaduje se, že podíl padělaných a nelegálních přípravků na ochranu rostlin na evropském trhu činí 14 %, v zemích Latinské Ameriky, Afriky a Asie to je až 25 %. Jejich používání představuje vážné riziko pro lidi, zvířata i životní prostředí a přesto, že evropský trh patří k nejregulovanějším na světě, tyto kriminální aktivity zde stále v tichosti probíhají. Boj proti nelegálním pesticidům a možnosti regionální spolupráce byly hlavním tématem, kterému se věnovali zástupci Europolu a odborníci zemí Visegrádské skupiny a Litvy na pracovním setkání v Košicích.

Poslední týden v dubnu proběhlo 5. pracovní setkání zemí Visegrádské skupiny a Litvy, které v Košicích organizovala Slovenská asociace ochrany rostlin. Toto setkání odborníků, zástupců výrobců přípravků na ochranu rostlin a silových a kontrolních orgánů státní správy, odpovědných za boj proti uvádění nezákonných a padělaných přípravků na ochranu rostlin (POR) na trh, poskytlo příležitost a prostor pro výměnu informací a zkušeností v teoretické i praktické rovině mezi zúčastněnými z Česka, Litvy, Maďarska, Polska, Slovenska a organizací CropLife Europe, která zastupuje evropský průmysl ochrany rostlin a EUROPOLU.

Odborný seminář sestával ze dvou částí, a to teoretické, která se uskutečnila v Košicích, kdy zástupci orgánů státní správy zúčastněných zemí a výrobci přípravků na ochranu rostlin prezentovali své zkušenosti z této oblasti formou odborných přednášek a případových studií. V rámci společné diskuse měli možnost konzultovat řešení problémových případů i sdílet osvědčené postupy v oblasti komunikace, vzdělávání a prosazování legislativy. Praktická část proběhla na hraničním přechodu Vyšné Nemecké.

Zástupce Europolu informoval o výsledcích koordinované mezinárodní akce, která již od roku 2015 každoročně probíhá pod názvem Silver Axe (SA). Za dobu mezinárodní spolupráce bylo v rámci evropského trhu zachyceno již téměř 7 000 tun nelegálních a pašovaných POR. Během poslední operace SA VIII v roce 2023 bylo za spolupráce donucovacích orgánů z 32 zemí (všechny členské státy EU a pěti třetích zemí), Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ SANTE) zachyceno 2040 tun nelegálních POR a zadrženo 21 podezřelých. Zajímavé bylo také zjištění, že modus operandi kriminálních sítí, které se obchodu nelegálními POR věnují, se každým rokem mění. Jediné, co zůstává, je fakt, že tento druh „obchodu“ je stále činnost s nízkým rizikem a vysokým ziskem, což je pro některé skupiny lidí velmi atraktivní.

V dřívějších letech byly na trh EU dováženy převážně přípravky, které již byly ve spotřebitelských baleních a potom byly přímo distribuovány k zemědělcům. V loňském roce byl zjištěn vyšší záchyt v rámci on-line obchodů v menším množství, které směřovaly na mnoho různých osob nebo se do EU dovezly pouze účinné látky, které byly deklarovány jako jiná chemikálie a přípravky byly formulovány až v EU. Jak již v minulých letech, i nyní stále také dochází ke zneužívání souběžného obchodu pro nelegální činnost. Země, ze kterých na náš trh nelegální POR dostávají, jsou Velká Británie (28 %), Čína (24 %), USA (14 %),  Egypt (11 %), Indie (9 %), Belgie (4 %) a další.

Zajímavý byl také přístup Litvy, která je svou geografickou polohou pro nelegální obchod POR velmi atraktivní, a jejich podíl na trhu je odhadován až na 25 %. Litva proto v posledních letech zvýšila pokuty za nelegální uvádění POR na trh, např. za dovoz neregistrovaných POR a jejich uvedení na trh může být právnickým osobám udělena pokuta až do výše 5–7 % hrubého ročního příjmu.

Při ukázkách výkonu celních kontrol při vstupu zboží ze třetích zemí byla účastníkům setkání představena metoda spektrálního analyzátoru chemických látek 𝐑𝐀𝐌𝐀𝐍 určeného k analýze nekovových materiálů. Pomocí tohoto přístroje lze provést přímo na místě vstupu nebo přepravy rozbor odebraného vzorku přípravku na ochranu rostlin a určit, zda analyzovaný vzorek obsahuje účinné látky povolené na území EU, nebo takové, které jsou na území EU zakázány.

Ať jsou již legislativní či geografické podmínky jednotlivých zemí jakékoliv, je jisté, že tam, kde existuje poptávka, existuje i nabídka, a pokud se sami zemědělci nestanou součástí řešení této situace, k jejímu uspokojivému vyřešení dojde jen stěží.

 

➡Podívejte se na reportáž zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *