Proběhla již 4. operace Europolu zaměřená na nelegální přípravky

Regulace přípravků

Proběhla již 4. operace Europolu zaměřená na nelegální přípravky

Během čtvrté koordinované operace Europolu Silver Axe  bylo zadrženo přes 550 tun nelegálních přípravků na ochranu rostlin

18. června 2019

Tisková zpráva Europolu

Novým mezníkem pro boj s nelegálními přípravky na ochranu rostlin se stala koordinovaná operace Europolu Silver Axe, které se za podpory Evropského řadu pro boj proti podvodům (European Anti-Fraud Office – OLAF) zúčastnilo 29 zemí, poprvé také včetně České republiky. Operace Silver Axe se poprvé konala v roce 2012 a jejím účelem bylo zaměřit se na nelegální obchod s přípravky na ochranu rostlin. Od jejího zahájení bylo již zabaveno 1 222 tun nelegálních a padělaných výrobků. V rámci Silver Axe IV bylo v roce 2019 v Evropě zabaveno 550 tun zboží a došlo k zatčení tří osob. Tímto množstvím nelegálních přípravků by bylo možno ošetřit plochu o velikosti 49 000 km2, což představuje 62% rozlohy České republiky.

Operace Silver Axe pokračuje již čtvrtým rokem a v tomto roce byly úředníky kontrolních a donucovacích orgánů provedeny kontroly ve významných námořních přístavech, na letištích a na pozemních hranicích. Kontrola se dále týkala výrobních a přebalovacích zařízení v následujících 29 zúčastněných zemích: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie.

Ohrožení životního prostředí a zdraví

Přípravky na ochranu rostlin jsou před uvedením na trh podrobeny přísnému testování. Nelegální přípravky testovány nejsou a představují tímto hrozbu pro životní prostředí a zdraví a bezpečnost uživatelů a spotřebitelů. Operace Silver Axe je zaměřena na prodej a distribuci nelegálních přípravků k ochraně rostlin (včetně porušení práv duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky, patenty a autorská práva) a zaměřuje se na nezákonný obchod s těmito přípravky.

V průběhu akce si odborní pracovníci Europolu vyměňovali údaje získané od zúčastněných zemí, analyzovali data a spolupracovali se zúčastněnými stranami z 34 soukromých společností zabývajících se výrobou a obchodem s přípravky na ochranu rostlin. Kromě této analytické podpory bylo Europolem nasazeno šest odborníků místních inspekcí k podpoře operací v členských státech.

Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF poskytl Europolu a zúčastněným zemím informace o 120 případech podezřelých nákladů přípravků dopravených do Evropské unie.

Spolupráce soukromého a veřejného sektoru

Klíčovou pro úspěch operace byla spolupráce mezi soukromými firmami a dalšími evropskými a mezinárodními orgány. Partneři soukromého sektoru byly organizace CropLife International, Evropská asociace ochrany rostlin (ECPA) a Evropská asociace pro péči o rostliny (ECCA), které zastupovaly v průběhu operace průmyslové odvětví zabývající se ochranou rostlin. Veřejný sektor byl zastoupen Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin DG SANTE, OLAF, INTERPOL a Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a tyto orgány se rovněž se zúčastnily přípravné fáze a operace samotné.

Catherine De Bolle, výkonná ředitelka, Europol: „Ačkoli se tato operace konala teprve počtvrté, podařilo se opět porazit předchozí rekordy. Europol operací Silver Axe zdůrazňuje, že bezpečnost a ochrana zdraví společnosti stojí na prvním místě. Za velmi významnou a důležitou při řešení problémů považuji spolupráci s našimi partnery. Je třeba proti tomuto druhu zločinu bojovat přímo a odpovědné osoby musí být spravedlivě potrestány.“

Hans Mattaar, technický ředitel, ECCA: „Každá z nových operací Silver Axe ukazuje, jak zlepšení spolupráce mezi donucovacími orgány vede k větší efektivitě v boji proti nelegálním přípravkům na ochranu rostlin. ECCA se z výsledku Silver Axe IV teší, ale je zároveň stále pokračujícím nelegálním obchodem znepokojena. Vážíme si naší spoluúčasti a našich kontribucí Europolu při rozšiřování působnosti Silver Axe. Zvýšení tlaku je jediný způsob, jak odrazovat zločinecké organizace od tohoto nelegálního obchodu.“

Christian Archambeau, výkonný ředitel, EUIPO, uvedl: „Padělané přípravky na ochranu rostlin mohou mít vážné škodlivé účinky na životní prostředí a zdraví a bezpečnost občanů a spotřebitelů. EUIPO se zavazuje, že bude i nadále rozvíjet výzkum, který doloží dopad porušování práv duševního vlastnictví, analýzu trendů padělání a podporu vynucovacích prostředků v boji proti padělkům. Výzkum EUIPO vykazuje v EU každoročně hospodářskou ztrátu ve výši 1,3 miliardy EUR v důsledku padělání přípravků na ochranu rostlin.“

Proběhla již 4. operace Europolu zaměřená na nelegální přípravky