Závazky 2030

Závazky do roku 2030 pro budoucnost zemědělství

Šest ambiciózních závazků seskupených do tří různých oblastí zájmu přispívá k ambicím Zelené dohody pro Evropu. Výrobci pesticidů a biopesticidů se dobrovolně zavázali učinit zemědělství udržitelnějším a usilovat o jeho další lepší a ekologičtější rozvoj.

3 hlavní oblasti, do kterých Závazky CropLife spadají:

Inovace a investice

Budeme pokračovat v investicích pro zajištění řešení, která zajistí zemědělcům efektivní možnosti boje proti škůdcům, plevelům a chorobám, a současně chránit životní prostředí.

Oběhové hospodářství

Urychlením našich projektů v oblasti využití a recyklace plastů budeme pokračovat v řešení výzev týkajících se plastového odpadu.

Ochrana lidí a životního prostředí

Zajistíme přístup ke školení o nových technologiích a osvědčených postupech řízení, jak zodpovědně používat naše produkty.

Klíčem je udržitelnost

Chceme učinit jasné závazky na podporu agendy Evropské komise, zejména v oblasti inovací pro lepší způsoby ochrany plodin, oběhového hospodářství a školení koncových uživatelů, aby bylo zajištěno, že naše produkty budou používány odpovědně a pouze tehdy a tam, kde je to nezbytné.

Uvědomujeme si, že způsob výroby potravin je zpochybňován společností, která požaduje, aby se výroba potravin stala udržitelnější. Společnost vyzývá zemědělce, aby snížili vstupy, jako jsou fosilní paliva, hnojiva a pesticidy, s cílem snížit vnímaný dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Souhlasíme s udržitelností! Záleží na nás, na našich provozech, na našem potravinovém dodavatelském řetězci – od farmy až po vidličku.

Jakým způsobem, ale udržitelnosti dosáhnout? Je to otázka, na kterou musí hledat odpověď všechny příslušné strany společně, s otevřenou myslí, a převzít odpovědnost za hledání řešení, která by udržitelnějším způsobem produkovala dostatek cenově dostupných potravin.

V této složité rovnici je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů. Například, jak nejlépe zajistit udržitelnost při zachování bezpečnosti, kvality, cenové dostupnosti a konkurenceschopnosti zemědělství? Musíme pochopit a zvážit všechny aspekty a zaměřit se na situaci komplexně tak, jak odpovídá skutečnosti.

Příspěvek našeho odvětví

Jako odvětví, které podporuje udržitelnou produkci potravin, zemědělce a ochranu potravin, je naším hlavním předmětem podnikání poskytovat řadu inovativních řešení pro farmy, ať už chemická, biologická, digitální nebo prostřednictvím konvenčních i nových šlechtitelských technologií. Evropské zemědělství je a zůstane různorodé a naši členové jsou odhodláni přinášet udržitelná řešení.

Cítíme, že zvyšování udržitelnosti v zemědělství by se mělo zaměřovat spíše na výkonnost farmy než na model farmy. Abychom uspokojili požadavky spotřebitelů na udržitelnou produkci potravin a zároveň chránili a využívali omezených přírodních zdrojů, musíme podporovat všechny zemědělské činnosti, ať už velké nebo malé, ať už konvenční nebo ekologické. Jsme přesvědčeni, že k vyvážení těchto prvků, které mohou vést k zachování biologické rozmanitosti a zmírnění změny klimatu, při zachování schopnosti zemědělců produkovat dostatek bezpečných a zdravých potravin udržitelným způsobem, je nutný holistický přístup. Aby evropští producenti mohli i nadále poskytovat společnosti zdravé jídlo, potřebujeme zdravé rostliny. Pesticidy – ať už chemické nebo přírodního původu – pomáhají chránit plodiny.

Monitorování a podávání zpráv

Průmysl ochrany plodin se zavázal chovat a jednat transparentně, o čemž svědčí naše iniciativa Industry Data Transparency Initiative, která byla zahájena v roce 2018.

Abychom mohli sledovat a transparentně sdílet pokrok, kterého toto odvětví dosahuje při plnění cílů závazků, vytvořili jsme několik mechanismů, které náš pokrok posoudí.

Nejprve každý rok bude CropLife shromažďovat údaje prostřednictvím průzkumů společností a prostřednictvím informací, které by byly veřejně dostupné (týká se to zejména dostupnosti uzavřeného systému přenosu ve všech členských státech). Tento proces začne v roce 2022 po dvou celých letech provádění. Zadruhé budeme mít výbor pro závazky do roku 2030 složený z externích zúčastněných stran. Výbor bude vytvořen s úmyslem přezkoumat pokrok CropLife a vydat doporučení ohledně zachování cíle. Mezi zúčastněné strany patří akademická obec, nevládní organizace a obchodní sdružení.