Rezidua pesticidů v potravinách

Potraviny na trhu EU jsou z hlediska obsahu reziduí pesticidů bezpečné

Výroční zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o monitorování reziduí pesticidů v potravinách za rok 2019 poskytla přehled o výsledcích oficiálních kontrol v oblasti reziduí pesticidů prováděných v členských státech EU, Islandu a Norsku. Zpráva zahrnuje výsledky jak z programu koordinované kontroly EU (EUCP), tak i z národních kontrolních programů. V roce 2019 bylo na přítomnost reziduí pesticidů analyzováno celkem 96 302 vzorků.

Celkově bylo 96,1 % z testovaných vzorků potravin v souladu se stanovenými limity, z čehož u 56,6 % vzorků nebyla detekována žádná rezidua, u 39,5 % vzorků byla zjištěna úroveň reziduí nižší nebo rovna maximálnímu limitu reziduí* (MLR).

U 3,9 % vzorků byla nalezena úroveň reziduí, která přesáhla MLR, z nichž pouze 2,3 % bylo označeno jako nevyhovující (2,7 % v roce 2018).

Ze závěrů zprávy vyplývá, že je nepravděpodobné, aby potravinářské komodity analyzované v roce 2019 představovaly problém pro zdraví spotřebitelů.

The 2019 European Union report on pesticide residues in food – – 2021 – EFSA Journal – Wiley Online Library

* Maximálních limitů reziduí (MRL) v potravinách

Nežádoucím důsledkem používání pesticidů je přítomnost stopových množství pesticidů na nebo v ošetřených plodinách. Z důvodu ochrany spotřebitelů před expozicí nepřijatelným množstvím reziduí pesticidů v potravinách stanovuje na základě doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) Evropská komise spolu s členskými státy tzv. maximální limity reziduí (MRL).

MRL jsou obchodními standardy kvality, které stanovují nejvyšší úrovně reziduí, které mohou být detekovány při správném použití dané účinné látky. Při překročení MRL nesmí být potravina uváděna na trh EU. Hodnota MRL je stanovena s vysokým bezpečnostním koeficientem, a proto jeho překročení neznamená ohrožení zdraví spotřebitelů. Aby se na zdraví lidí projevily první negativní známky působení reziduí pesticidů, musela by být požitá dávka násobně vyšší, než je stanovený MRL.